سه شنبه 1 مرداد سال 1398

اخبار

کردستان در مسیر توسعە صنعتی قرار گرفتە است

استاندار کردستان از قرار گرفتن استان در مسیر توسعە صنعتی خبر دادوگفت؛هم اکنون صنایع پیشران در استان یاشکل گرفتە و یادر حال شکل گرفتن است.
کردستان در مسیر توسعە صنعتی قرار گرفتە است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در مراسم روز ملی صنعت ومعدن وتجلیل از فعالان این بخش افزود؛در گذشتە کارها وزحمات زیادی دربخش صنعت استان انجام شدە کە در این دولت بە بهرەبرداری رسیدە وکارهایی نیز در این دولت در حال انجام است کە در دولت های آیندە بە ثمر می نشیند.
وی از نهایی شدن زنجیرە تولید فولاد در کردستان با حضور وزیر صنعت،معدن وتجارت خبر داد وگفت؛ در این خصوص کارهای نهایی انجام، سهامداران  وحجم کارهای قابل انجام مشخص شدە است.
زاهدی ادامە داد؛ موافقتنامە اصولی ایجاد دو واحد جدید پتروشیمی اخذ وبا سرمایەگذاران در حال مذاکرە هستیم.
وی همدلی ووفاق را رمز اصلی توسعه استان بخصوص در بخش صنعت ارزیابی کرد وادامەداد؛ هر کس در هرجایی وبا هر تفکری باید هدف اصلی اش بهبود اقتصاد وشرایط زندگی مردم در استان کردستان باشد.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود ضمن قدردانی از فعالا بخش صنعت ومعدن کردستان کە با وجود همە تنگناها این بخش را نسبتا فعال نگاە داشتند افزود؛ توسعە صنعتی در همە جا نیازمند توجە بە سە راس موقعیت منطقەای، وجود سرمایەگذار واقعی و استفادەاز سیستم های نوین اداری است.
وی  موقعیت استان کردستان و وجود ظرفیت های طبیعی ونیروی انسانی کارآمد را مزیت استان برشمرد واضافە کرد؛ برای رونق در بخش صنعت وبە چرخش درآمدن چرخ های تولید اهل بودن سرمایەگذار از اهمیت خاصی برخوردار است.
زاهدی همچنین اصلاح قانون و مقررات زدایی را از دیگر ملزومات رونق صنعت دانست واظهار داشت؛ ما باید بە سمت استفادە از سیستم های نوین اداری حرکت کنیم چرا کە تنها در این صورت است کە میتوان از طولانی شدن روند بروکراسی ودخالت سلیقە کارشناسی دستگاەهای اجرایی جلوگیری کرد.
وی اضافە کرد؛ با تحول در سیستم اداری وبهرەگیری از روش های نوین ارتباط ارباب رجوع وکارکنان بە حداقل ممکن می رسد.
وی رونق تولید وایجاد اشتغال گستردە در کشور را در گرو همکاری وتعامل همە قوا دانست وگفت؛  متاسفانە ما در کشور برنامە باور نیستیم  وهمین امر عامل عدم دستیابی بە نتایج مطلوب است.
زاهدی افزود؛ ما باید از یک برنامە مدون برای توسعە استفادە کنیم وبا تغییر دولت ها برنامەها عوض ویا بە فراموشی سپردە نشوند..
در این مراسم  تعدای از واحدهای نمونە صنعتی ومعدنی در استان کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

برچسب ها