سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

فیروزی:

کردستان در نرخ باسوادی محدوده سنی ۱۰ تا ۳۵ سال ششم کشور است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان گفت: نرخ باسوادی در رنج سنی ۱۰ تا ۳۵ سال استان رتبە ششم کشوری را بە خود اختصاص دادە است.
کردستان در نرخ باسوادی محدوده سنی ۱۰ تا ۳۵ سال ششم کشور است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان کردستان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با بیان این مطلب گفت: داشتن رتبە ششم کشوری در این رنج سنی جای امیدواری و گامی مهم در توسعە استان بە شمار می رود.
وی با بیان اینکە سواد در استان کردستان و میان مردم کاربردی شدە است گفت: مردم کردستان در فعالیت های مختلف مشارکت جویانە عمل می کنند و در صحنەهای مختلف حضور پررنگ و موثر دارند.
فیروری ادامە داد: مشارکت گستردە مردم در انتخابات و رای ۷۳ درصدی بە منتخب مردم نشان از سواد کاربردی آنان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعە منابع استاندار کردستان اقدامات انجام شدە در چند سال گذشتە در بحث سواد آموزی را ازشمند توصیف کرد و افزود: از سال ٨۵ تا ۹۰ رشد با سوادی دو دهم درصد بود و این رقم از ۹۰ تاکنون دو هشت دهم درصد شدە است واین مهم جز با تلاش برنامەریزی قابل تحقق نبود.
فیروزی یکی از بهترین عملکردهای نظام را در حوزە آموزش عنوان کرد و ادامە داد: توسعە آموزش مهمترین رکن پیشرفت و توسعە بە شمار می رود.
وی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی را اجرای عدالت آموزشی برشمرد و گفت: کردستان  هم اکنون در نرخ رشد باسوادی رتبە دوم کشور را بە خود اختصاص دادە است.

 

 

برچسب ها