یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

مرادنیا در دیدار با رِیس فدارسیون فوتبال:

کردستان سرزمین رویش استعدادهای ورزشی است

استاندار کردستان بە پتانسیل های ورزشی استان اشارە کرد و گفت: این سرزمین استعداد رویش استعداهای ورزشی را در همە رشتەها دارد.
کردستان سرزمین رویش استعدادهای ورزشی است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مراد نیا در دیدار رئیس فدراسیون فوتبال کشور افزود: نبود توان مالی، درآمد پایین مردم و عدم وجود اسپانسرهای قوی سبب شدە است کە استعداهای ورزشی این استان بە فعل درنیاید.
وی با اشارە بە اینکە علارغم همە تنگناها باز هم استان کردستان توانستە است ورزشکاران شاخصی را بە کشور معرفی کند اظهار داشت: در صورت تامین امکانات و تقویت بنیە مالی این استان حرف های زیادی برای گفتن در سطح ملی دارد.
مرادنیا جذب اسپانسر برای حمایت از تیم های ورزشی در استان را یکی از عوامل موفقیت برشمرد و گفت: درخواست ما از فدراسیون فوتبال کشور این است کە بعضی از مسابقات ملی و تمرینات اردوهای تیم های ملی را در کردستان برگزار کند.
وی همچنین خواستار معافیت تیم ها از پرداخت برخی هزینەهای سنگین برای ورود بە لیگ های مختلف فوتبال شد.
استاندار کردستان ایجاد فضای فوتبالی در استان یک اقدام امنیت ساز ارزیابی کرد و گفت: کردستان یک استان پرنشاط است و از حیث اعتیاد و آسیب های اجتماعی جزو استان‌های پاک بە شمار می رود و برای حفظ و ارتقا این وضعیت لازم است بە ورزش و خصوصا فوتبال استان در همە ردەها توجە شود.
مراد نیا همچنین وعدە داد با توجە بە وجود پتانسیل های موجود استان و ورزشکاران توانمند رشتە فوتبال ساحلی را پیگیری و پایەگذاری کند.

 

 

 

دیدار استاندار کردستان با رِیس فدراسیون فوتبال کشور

برچسب ها