سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

کردستان سە هفتە بر آنتن رسانە ملی خواهد بود

جشنوارە تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استان‌ها بە مدت سە روز در سنندج برگزار و استان کردستان بە مدت سە هفتە از آنتن رسانە ملی معرفی خواهد شد.
کردستان سە هفتە بر آنتن رسانە ملی خواهد بود


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در نشست مطبوعاتی مشترک با معاون امور استان‌های صداوسیما با بیان این مطلب گفت: استان کردستان  از روز ۱۴ تا ۱٦ شهریورماە میزبان برگترین رخداد فرهنگی و هنری کشور خواهد بود.
وی با اشارە بە اینکە  بە مدت یک هفتە هنرمندان سرشناس برنامەهای متنوعی را در سراسر استان اجرا خواهند کرد ادامە داد‌ بە مدت سە هفتە نیز اکثر شبکەهای صدا و سیما در سطح ملی و بین المللی ویژگی ها و پتانسیل های کردستان را معرفی خواهند کرد.
زاهدی با بیان اینکە در تلاشیم از این فرصت سیمای حقیقی کردستان را بە همە مردم معرفی کنیم اظهار کرد: کردستان در بخش های گوناگون گردشگری، سرمایەگذاری، صنعت و کشاورزی پتانسیل های کم نظیری دارد.
استاندار کردستان در ادامە بە آغاز هفتە دولت نیز اشارە کرد و با گرامیداشت یاد و خاطرە شهدای دولت افزود: هفتە دولت فرصتی برای ارایە گزارش کار مدیران بە مردم است.
زاهدی بە پروژەهای قابل افتتاح در این هفتە نیز گریزی زد و گفت؛ در هفتە دولت امسال  ٦٨۱ پروژە با اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان بە بهرەبرداری می رسد.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژەهای دیگر بە ارزش ۲٦۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت؛ علت کاهش تعداد پروژەها در سالجاری بە نسبت سال گذشتە این است کە ما در ماه های گذشتە بە واسطە سفر ریاست محترم جمهوری و دیگر مقامات کشوری پروژەهای مختلفی را بە بهرەبرداری رساندەایم.


برچسب ها