دو شنبه 20 مرداد سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

استاندار در آیین افتتاحیە هفتمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب

کردستان مهد هنر، فرهنگ واندیشە است

استاندار کردستان بر ضرورت توجە بە مسایلی فرهنگی تاکید کرد و کردستان را مهد فرهنگ، هنر واندیشە دانست.
کردستان مهد هنر، فرهنگ واندیشە استبە گزارش پایگاە اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در آیین افتتاحیە هفتمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب با بیان اینکە برنامەهای متفاوت و ارزشمندی برای ارتقا فرهنگ کردستان و رسیدن بە جایگاە مطلوب در دستور کار است افزود: از جملە برنامەهای در دست اقدام تلاش برای راە اندازی و بهرەبرداری تالار فرهنگ سنندج است کە در سال آیندە بصورت جدی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین بە برگزاری جایزە کتاب کردستان در سال آیندە نیز اشارە کرد و اظهار داشت: در مرکز استان نیز ایجاد شهر کتاب را را پیگیری خواهیم کرد کە نقش مهمی در ارتقا سطح کتاب و کتابخوانی خواهد داشت.
مرادنیا با ابرازی خوشحالی از اینکە در هفتمین دورە نمایشگاە بین‌المللی کتاب  ۳۲٨ ناشر مطرح حضور دارند گفت: در این دورە نمایشگاە هم شاهد حضور ۱۴ ناشر سرشناس از اقلیم کردستان عراق هستیم.
وی افزود: ناشران داخلی با ٦۲ هزار عنوان کتاب و ناشران کردستان عراق با سە هزار عنوان زینت بخش نمایشگاە بین‌المللی کتاب کردستان هستند.
استاندار کردستان حضور ناشران اقلیم کردستان عراق را فرصتی برای تبادلات فرهنگی ذکر کرد و اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم در سال‌های آیندە نمایشگاە کتاب جمهوری اسلامی ایران را در اقلیم کردستان عراق برگزار کنیم.
وی در پایان بە محل نامناسب برگزاری نمایشگاە کتاب نیز اشارە کرد و گفت: وزارت ارشاد باید کمک کند کە مکانی مناسب و در شان نام کردستان برای نمایشگاە کتاب در استان داشتە باشیم.

 

 

بازدید [ 93936 ]
برچسب ها