یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

کردستان نیازمند توجە خاص و ویژە برای توسعە اقتصادی است

استاندار کردستان گفت: علیرغم همە کارهای انجام شدە استان کردستان کماکان از عقب ماندگی رنج می برد و برای رفع این معضل نیازمند توجە ویژە و خاص برای بهبود شرایط اقتصادی است.
کردستان نیازمند توجە خاص و ویژە برای توسعە اقتصادی است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە شورای اداری استان کردستان کە با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور برگزار شد افزود: بارها مشکلات کردستان گفتە شدە اما برای آن چارە اساسی اندیشیدە نشدە است.
وی با بیان اینکەبخشی از عقب ماندگی کردستان بە دوران پیش از انقلاب و بخش دیگر آن بە اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و حضور گروهک ها بر می گردد افزود: با توجە بە اینکە در اوایل انقلاب سرمایەگذاری در کردستان انجام نشدە ما با استانهای برخوردار دارای فاصلە چشمگیر شدیم کە با اعتبارات اندک دولتی این شکاف ترمیم نخواهد شد.
مرادنیا با بیان اینکە با اعتبارات اندک دولتی و شرایط درآمدی کشور ما همچنان در ردەهای پایین خود باقی خواهیم ماند گفت: تلاش های بسیاری توسط دولت و سفر مقام معظم رهبری برای توسعە کردستان و رفع نیازمندی ها شدە است اما این میزان اعتبار نیازمند حل اساسی و ریشەای مشکلات استان نیست.
استاندار کردستان با بیان اینکە ما در شاخص های توسعەای جزو ردەهای پایین کشور هستیم اضافە کرد: کردستان نیازمند توجە واعتبارات جهشی برای رسیدن بە میانگین کشوری در شاخص های توسعەای است.
مرادنیا توجە بە حضور بخش خصوصی در کردستان برای، تولید و ایجاد اشتغال را ضروری توصیف کرد و گفت: از همە مدیران می خواهم با تلاش و هم افزایی استان را از رکود و خمودگی خارج کنند.
استاندار کردستان در ادامە بە ایثارگری و فداکاری های مردم این دیار در دوران دفاع مقدس نیز اشارە کرد و گفت: همە ما باید خدمتگذار راستین این مردم باشیم وبا کار وتلاش بتوانیم شاخص های توسعەای استان را ارتقا دهیم.

برچسب ها