شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

معاون رئیس جمهور در سنندج:

کردستان نیازمند ۱٨ هزار میلیارد تومان برای حل کامل بیکاری است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور از نیاز استان کردستان بە ۱٨ هزار میلیارد تومان برای حل کامل معضل بیکاری سخن گفت.
کردستان نیازمند ۱٨ هزار میلیارد تومان برای حل کامل بیکاری است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ جمشید انصاری در جلسە ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان با بیان اینکە بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ استان دارای ۹۲هزاز نفر بیکار است گفت: اگر برای هر شغل بطور میانگین نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان باشیم در نهایت استان نیاز بە ۱٨ هزار میلیارد تومان سرمایە گذاری است.
وی کل اعتبار پیش بینی شدە برای اشتفال در کشور را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و اضافە کرد: حتی با فرض تامین ۴۵ درصد مبلغ مورد نیاز برای اشتغال کامل استان بانک ها باید ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بخش کمک کنند.
انصاری با بیان اینکە مجموع اعتبارات برای اشتغال فراگیر و روستایی کردستان حدود هزار میلیارد تومان است ادامە داد: بعد از تخصیص اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعە ملی وگذشت دو ماە تنها یک فقرە تسهیلات از طرح اشتغال فراگیر پرداخت شدە است.
وی ادامە داد: جدای از مشکلات پیش رو باید ارادە کامل در جهت رفع مشکلات وجود داشتە باشد چرا کە ما معتقدیم با  کار روزمرە و عادی اداری هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حل مسایل بە نفع مردم را جزو سیاست های اشتغال در کشور برشمرد و افزود: ما نباید تنها بە اجرای مقررات اکتفا کنیم  بلکە اگر در جایی قانون مانع پیشبرد سیاست ها و برنامەهای دولت است آن قوانین را اصلاح کنیم.
جمشید انصاری با بیان اینکە کار بسیار بزرگی پیش روی استاندار و همکاران وی در ایجاد اشتغال است افزود: وقت استاندار نباید در جلسات ابتدایی و دور میز نشینی تلف شود بلکە باید مقام عالی دولت در سطح ملی و بین‌المللی برای تامین همان ۱٨ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای اشتغال کامل استان تلاش نماید.
وی استاندار کردستان را شخصیتی توانمند در مباحث اقتصادی دانست و گفت: امیدوارم با تجارب استاندار کردستان  و تلاش همە مدیران اتفاقات مثبتی در موضوع اشتغال کردستان با جذب اعتبارات دولتی و سرمایەهای بخش خصوصی بیفتد.

برچسب ها