یک شنبه 6 بهمن سال 1398

اخبار

کردستان یک جامعە پویا و کتابخوان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان مردم کردستان را مردمانی پویا در حوزە فرهنگ و کتابخوانی عنوان کرد.
کردستان یک جامعە پویا و کتابخوان استبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان
؛ حسین فیروزی در بازدید از نمایشگاە بین المللی کتاب در سنندج با بیان اینکە برگزاری نمایشگاە کتاب در سنندج باعث تمرکز زدایی می شود گفت: علیرغم همە مشکلات و تنگناهای اقتصادی مردم کردستان بە امر کتابخوانی توجە ویژە نشان می دهند.
وی تمرکز زدایی از برگزاری نمایشگاەها در مرکز را اقدامی سنجیدە از جانب وزارت ارشاد ارزیابی کرد و افزود: امیدوارم مجموعە وزارت ارشاد حمایت های بیشتری از نمایشگاەهای کتاب داشتە باشد و ناشران و مولفان مناطق محروم را بیشتر مورد حمایت قرار دهد.
فیروزی با درخواست از مردم استان برای حضور در نمایشگاە کتاب افزود: از همە مردم با فرهنگ کردستان میخواهم در ایام پایان سال بجای هدایای مرسوم بە دوستان و اقوام خود کتاب هدیە کنند.
معاون اقتصادی استاندار  کردستان همچنین بە حضور ناشران سرشناس اقلیم کردستان عراق هم گریزی زد و گفت: مجموعە اقلیم کردستان عراق و ایران در یک حوزە فرهنگی و تمدنی قرار دارند و حضور ناشران کردستان عراق عامل تحکیم همبستگی است.
وی ادامە داد: جای خوشحالی است کە انتشارات کردستان با تنوع و عنوان های مناسب حضور دارند.
فیروزی اظهار امیدواری کرد کە نمایشگاەهای کتاب جمهوری اسلامی ایران نیز در اربیل و سلیمانیە برگزار شود، چرا کە این مراودات فرهنگی نقشی اساسی در تحکیم روابط طرفین خواهد داشت.

بازدید [ 558144 ]
برچسب ها