پنج شنبه 14 آذر سال 1398

اخبار

استاندار کردستان:

کریدور شمال بە جنوب یک شاهرگ حیاتی برای کردستان است

استاندار کردستان کریدور شمال بە جنوب را یک شاهرگ حیاتی برای توسعە و رشد اقتصادی کردستان توصیف کرد.
کریدور شمال بە جنوب یک شاهرگ حیاتی برای کردستان است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در بازدید از قطعەای از این کردیدور در جادە سنندج کامیاران با بیان این مطلب گفت: این کریدور کە از مرز بازرگان تا بندر امام خمینی(رە) ادامە دارد ۳۲۰ کیلومتر آن در استان واقع شدە است کە برای اتمام آن نیازمند اعتباری بە مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان هستیم.
وی با بیان اینکە باید تلاش کنیم کە این راە حیاتی و تاثیرگذار در توسعە استان بە بهرەبرداری برسد گفت: مجموعه مشکلاتی از قبیل منابع طبیعی، زیرساخت برق، مخابرات و تملک اراضی کشاورزی وجود دارد کە باید هرچە زودتر حل و بە نتیجە برسد.
وی کریدور شمال بە جنوب را زیر ساختی مهم در حمل و نقل استان ارزیابی کرد و ادامە داد: از مجموع طول این بزرگراە در کردستان تاکنون ۱۳۰ کیلومتر بە بهرەبرداری رسیدە و ۱۴۰ کیلومتر دیگر آن در قطعات مختلف در دست ساخت است.
استاندار کردستان همچنین از آمادە شدن اسناد مناقصە برای ۳۲ کیلومتر دیگر از این بزرگراە خبر داد و افزود: ۱٨ کیلومتر دیگر این کریدور در استان در دست مطالعە است.
مرادنیا همچنین در خصوص زمان اتمام کامل این پروژە گفت: در صورتی کە بتوانیم اعتبارات مورد نیاز این پروژە را تامین کنیم تا پایان سال ۹۹ و بە مرور بە بهرەبرداری خواهد رسید.

 

 

برچسب ها