جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

کلنگ‌زنی سە پروژە ورزشی در بیجار با حضور استاندار کردستان

با سفر استاندار کردستان بە شهرستان بیجار سە پروژە ورزشی کلنگ‌زنی شد کە قرار است ظرف مدت سە سال بە بهرەبرداری برسد.
کلنگ‌زنی سە پروژە ورزشی در بیجار با حضور استاندار کردستان
 

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ پروژە هتل ورزشی با زیربنا سە هزار و ۵۰۰ مترمربع در پنج طبقە، با اعتبار شش میلیارد تومان از محل ارزش افزودە و مادە ۱٨۰ احداث می‌شود.

همچنین عملیات اجرایی پیست خاکی موتور سواری با اعتبار شش میلیارد تومان و بە عنوان اولین پیست خاکی کشور در شهرستان بیجار بە دست مرادنیا استاندار کردستان آغاز شد.

سومی و آخرین پروژە ورزشی شهرستان بیجار کە امروز عملیات اجرایی آن شروع شد سالن ورزشی روستای خاندانقلی با دو هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار سە میلیارد تومان بود کە قرار است در مدت زمان سە سال بە اتمام برسد.


برچسب ها