چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

مرادنیا:

کم کاری بخش دولتی در زیباسازی شهر سنندج جای سوال است

استاندار کردستان زیبایی شهر سنندج را جزو مواهب خدادادی دانست و از مشهود بودن کم کاری بخش دولتی در بهتر شدن عمران شهری این شهر انتقاد کرد.
کم  کاری بخش دولتی در زیباسازی شهر سنندج جای سوال است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در مراسم افتتاح مجموعە تفریحی و گردشگری فامیلی لند سنندج افزود: همە باید تلاش کنند کە سنندج بعنوان مرکز استان یک شهر زیبا و دارای مبلمان شهری در شان این مردم باشد.
وی با انتقاد از اینکە کم کاری بخش دولتی در عمران شهر سنندج مشهود و جای سوال دارد اضافە کرد: همە زیبایی‌های سنندج جزو مواهب خدادادی آن است و باید تلاش کنیم آن را شهرهای توسعە یافتە دیگر کشور از حیث زیبایی و کارایی نزدیک کنیم.
مرادنیا با بیان اینکە افتتاح این مجموعە گردشگری بە مثابە شکستن سد حضور بخش خصوصی در توسعە شهری است ادامە داد: ما بعنوان دولت آمادگی داریم هرگونە کمک و مساعدتی را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصەهای گوناگون بکار بگیریم.
استاندار کردستان افزود: سرمایەگذاران این مجموعە، دیگر سرمایەگذاران را برای کار در استان و شهر سنندج برای ایجاد مجموعەهایی از این دست ترغیب و تشویق کنند.
وی در ادامە از عزم جدی  دولت و شهرداری برای تغییر سیمای سنندج  و دیگر شهرهای استان خبر داد و افزود: در جلسەای کە با حضور مدیران استان تشکیل شد مصوب شد ۲٦ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت عمران شهری در ناحیە منفصلە و محروم شهری نایسر و ادامە تکمیل بلوار کردستان کە نقشی اساسی در کاهش ترافیک و آرامش مردم دارد هزینە شود.

برچسب ها