پنج شنبه 14 آذر سال 1398

اخبار اقتصادی و عمرانی

خوش‌اقبال:

گام اول کمک بە رونق تولید، مبارزە جدی با قاچاق است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اولین اقدام در کمک بە تولید و ایجاد اشتغال در کشور را مبارزە جدی با پدیدە قاچاق ذکر کرد.
گام اول کمک بە رونق تولید، مبارزە جدی با قاچاق استبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در دهمین جلسە کمیسیون مبارزە با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکە همە ما در مقابل قاچاق مسئولیت داریم گفت: شایستە نظام اسلامی نیست کە بعد از گذشت ۳۹ سال از انقلاب هنوز با معضلی بنام قاچاق مواجە هستیم.

وی قاچاق را یکی از عمدە دلایل تعطیلی کارگاه ها و کارخانجات در کشور دانست و افزود: از دلایل افزایش قاچاق قصور و کوتاهی در انجام وظایف محولە بودە، کە باید این روند اصلاح و مباررە با قاچاق با جدیت بیشتری دنبال شود.

خوش اقبال فرهنگ سازی در مبارزە با قاچاق را از راه های موثر کاهش این معضل دانست و اضافە کرد: دستگاەهای فرهنگی، صداوسیما و امامان جمعە در این خصوص وظیفە شرعی و قانونی دارند و مبارزە با قاچاق تنها وظیفە نیروی  انتظامی و مرزبانی نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اولویت را مبارزە با قاچاق سازمان یافتە را عنوان و فرهنگ سازی را راە مناسب مبارزە با قاچاق خرد ارزیابی کرد و اظهار داشت: گاهی در فعالیت دستگاەها موازی کاری وجود دارد کە باید این موارد اصلاح، و همە در جهت مناسب بە وظایف خود عمل کنند.

خوش اقبال در ادامە سخنان خود بە در پیش بودن ایام دهە فجر نیز اشارە کرد و از همە نهادها و سازمانها خواست خدمات نظام و دولت را بە نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی همچنین از دستگاه ها و نهادهای مرتبط با تنظیم بازار در اواخر سال خواست پیش بینی های لازم را برای تهیە اقلام مصرفی و مورد نیاز مردم داشتە باشند تا در بازار کمبود هیچ کالایی احساس نشود.

 

 

برچسب ها