سه شنبه 1 مرداد سال 1398

اخبار

گردشگری ظرفیتی مهم برای ایجاد اشتغال است

استاندار کردستان گردشگری را از ظرفیت های مهم وقابل توجە در بخش ایجاد اشتغال ورفع بیکاری در استان ارزیابی کرد.
گردشگری ظرفیتی مهم برای ایجاد اشتغال است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسە  نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور با فعالین اقتصادی حوزە گردشگری وصنایع دستی استان کردستان با بیان اینکە بیکاری عمدەترین مشکل حال حاضر در کشور واستان است افزود؛ ما باید همە تلاش خود را در راستای تسهیلمگری برای رونق بخش گردشگری بکار بگیریم.
وی پیشبرد امور باروش فعلی وحاکم سیستم اداری برای رونق بخش گردشگری را سخت ارزیابی کرد وافزود؛ دولت باید همە تلاش خود در راستای تقویت بخش خصوصی برای بخش گرشگری بکار بگیرد.
زاهدی تعطیلی وممنوع شدن ساخت مهمانسرای ادارات را یکی از روش های  تقویت بخش گردشگری خواند وادامە داد؛ هزینە ادارە مهمانسراهای دولتی در عمل بیشتر از رقم استفادە از هتل ها و اقامتگاە های بخش خصوصی است.
وی اضافە کرد؛ بە هیچ وجە موافق استفادە از ظرفیت آموزش وپرورش برای پذیرش مسافر نیستم، و آموزش وپرورش می تواند با دادن سوبسید وبستن قرارداد با هتل ها و اقامتگاە ها ازسفر فرهنگیان حمایت کند.
استاندار کردستان همچنین بە ظرفیت های مطلوب استان دربخش های مختلف گردشگری نیز اشارە کرد واهمیت دریاچە زڕیبار وحفظ این گنجینە طبیعی را خواستار شد.
وی ادامە داد؛ مشکل ورود فاضلاب روستاهای باقیماندە بە دریاچە تا پایان سال کاملا قطع می شود و محیط زیست نیز بایدیک مطالعە علمی وجدی در خصوص حفظ یا عدم حفظ نیزارهای این دریاچە انجام دهد.
زاهدی در ادامە سخنان خود تخت نرد سازی را از صنایع دستی استان کردستان دانست وافزود؛ باید ممنوعیت صادرات این کالا کە هیچ دلیل خاصی ندارد برطرف شود، چرا کە این مهم می تواند درآمدهای قابل توجهی را نصیب بخش صنایع دستی کند.

برچسب ها