یک شنبه 28 دی سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج

گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج
گزارش تصویری: آیین آغاز رسمی تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در محل خانه کرد سنندج