جمعه 28 تیر سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج

گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج
گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج
گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج
گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج
گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج
گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج
گزارش تصویری: افتتاح پارک مشاهیر کرد با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان در پارک جنگلی آبیدر سنندج