دو شنبه 27 خرداد سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از سد وحدت و مناطق حاشیه شهر سنندج به منظور رفع نقاط حادثه خیز و در معرض سیلاب ( عکس: همایون کریم پور)