جمعه 14 آذر سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان از پروژه های عمرانی شهرداری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )