شنبه 18 مرداد سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز

گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز
گزارش تصویری: بازدید بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی نمانیده ولی فقیه در کردستان از پروژه تعریض و ساماندهی محور مواصلاتی گردنه صلوات آباد و نیز احداث تقاطع غیر هم سطح محور سنندج به سقز