سه شنبه 7 بهمن سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه

گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از شهرستان قروه