جمعه 22 آذر سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج

گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج
گزارش تصویری بازدید شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان از طرحهای عمران شهری و راهسازی شهر سنندج