یک شنبه 28 دی سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )

گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: بازدید مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور به همراه بهمن مرادنیا استاندار کردستان از طرحهای بازآفرینی شهری سنندج ( عکس: همایون کریم پور )