جمعه 22 فروردین سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد

گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان مراسم گرامیداشت روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در سنندج برگزار شد