شنبه 5 بهمن سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد

گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور بهمن مرادنیا استاندار کردستان همایش تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد