دو شنبه 27 خرداد سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد

گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همایش محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سنندج برگزار شد