شنبه 10 اسفند سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد

گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد
گزارش تصویری: با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مراسم خاکسپاری شهروندان سنندج جانباخته در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار شد