سه شنبه 14 مرداد سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان

گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان
گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان
گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان
گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان
گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان
گزارش تصویری: برگزاری دوره آموزشی شناخت تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی برای کارکنان شاغل در استانداری از طرف دفتر فناوری و اطلاعات و شبکه دولت استانداری کردستان