سه شنبه 6 خرداد سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
گزارش تصویری: برگزاری راهپیمایی نمازگزاران سنندجی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محکومیت تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران