چهار شنبه 2 خرداد سال 1397

گزارشات تصویری

گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج

گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج
گزارش تصویری؛ برگزاری مراسم تجلیل از فعالین حوزه اوقات فراغت اداره کل ورزش و جوانان با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج