دو شنبه 27 خرداد سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل کمیسیون ماده 100 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان