چهار شنبه 1 اردیبهشت سال 1400

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
گزارش تصویری: جلسه شورای اداری استان کردستان با حضور محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی