جمعه 22 فروردین سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد

گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد
گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد
گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد
گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد
گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد
گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد
گزارش تصویری:حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با هدف بررسی وضعیت مقابله با شیوع بیماری کرونا از شهرستان مریوان بازدید کرد