چهار شنبه 30 مهر سال 1399

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)

گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)
گزارش تصویری: حضور شهرام ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در شهرستان بیجار به مناسبت هفته دولت ( عکس: همایون کریم پور)