دو شنبه 27 خرداد سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه

گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه
گزارش تصویری: راهپیمایی مردم سنندج در حمایت از سپاه پاسداران بعد از نماز جمعه و اعلام انزجار از اقدام رییس جمهور آمریکا نسبت به تروریستی خواندن سپاه