شنبه 10 اسفند سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
گزارش تصویری: راهپیمایی نمازگزاران سنندجی در محکومیت جنایت آمریکا نسبت به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی