جمعه 1 شهریور سال 1398

گزارشات تصویری

گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )

گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با حضور حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ( عکس: همایون کریم پور )