شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

یارانە و خدمات بهزیستی در دولت یازدهم و دوازدهم سە برابر شدە است

استاندار کردستان از سە برابر شدن یارانە و خدمات بهزیستی بە مددجویان در دولت های یازدهم و دوازدهم خبر داد.
یارانە و خدمات بهزیستی در دولت یازدهم و دوازدهم سە برابر شدە است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در بازدید از مرکز توانبخشی ثمر، سرای سالمندان سنندج و موسسە خیریە بیماران روانی مزمن سنندج با بیان این مطلب افزود: دولت تدبیر و امید علارغم کاهش درآمدهای کشور توانستە است گام‌های اساسی در راستای بهبود شرایط مددجویان بردارد.
وی سە برابر شدن یارانەها و خدمات در دولت دکتر روحانی را موید این مطلب دانست و اضافە کرد: همچنین در این دولت و دولت قبل اعتبارات عمرانی بە میزان ۵۰ درصد  و اعتبارات تخصصی افزایش ۱۰۰ درصدی داشتە است.
مرادنیا با اشارە بە اینکە در حال حاضر کسی برای بهرەمندی از خدمات بهزیستی در نوبت نیست ادامە داد: همە ما وظیفە داریم بە افراد آسیب پذیر تحت پوشش بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی خدمات مطلوب و درخور شان آنان ارایە دهیم.
استاندار کردستان ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفتە در بهزیستی کردستان گفت: کار در بهزیستی پرمشقت و سخت است و بر همین اساس لازم است زمینە با برنامەریزی و ارایە خدمات مطلوبتر برای توانمند سازی افراد تحت پوشش انجام شود.
مرادنیا ادامە داد: از بهزیستی کشور  و منابع استانی یک و نیم میلیارد ریال برای کمک نقدی بە مددجویان تحت پوشش بهزیستی تخصیص یافتە است.

 

 

برچسب ها