شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

۴ هزار هکتار بە زمین‌های آبی کردستان افزودە می‌شود

استاندار کردستان از افزوده شدن ۴ هزار هکتار بە زمین‌های آبی استان از محل تخصیص آب‌های مرزی استان خبر داد.
۴ هزار هکتار بە زمین‌های آبی کردستان افزودە می‌شود


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در دیدار مجری کشوری حوزە آب های مرزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب گفت: هم اکنون میزان برخورداری استان از محل آب های مرزی وسیستم های نوین آبیاری کشاورزی ۱٦ هزار و٨۰۰ هکتار است کە با قول مساعد مجری کشوری حوزە آب های مرزی وزارت جهاد کشاورزی بە حدود ۲۱ هزار هکتار در کوتاە مدت خواهد رسید.
وی همچنین رقم قطعی و اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل و تبدیل این چهار هزار هکتار زمین دیم بە آبی را ٨۰ میلیارد تومان و از محل منابع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
مرادنیا با بیان اینکە حداقل خواستە ما با توجە بە منابع سرشار آب استان بهرەمندی و رسیدن بە عدد ٦۳ هزار هکتار است ادامە داد: کردستان تا رسیدن بە نقطە مطلوب فاصلە معناداری با دیگر استانها دارد و ما همە تلاش خود را برای تحقق این مهم و توسعە بخش کشاورزی بە کار خواهیم بست.
استاندار کردستان افزود: وزیرو نیرو در آیندە نزدیک بە استان سفر می کند و همچنین قول دادە است کە در موضوع میزان تخصیص آب از محل سدهای مرزی بازنگری اساسی صورت بگیرد.
مرادنیا همچنین از وعدە معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل جلسەای در خصوص آب استان و تخصیص های مورد نیاز بخش های مختلف خبر داد و گفت: کردستان با توجە بە پتانسیل هایی کە دارد مستحق توجە بیشتر است و در سالیان گذشتە کم لطفی های بسیاری بە استان روا داشتە شدە است کە امیدواریم با پیگیری های جدی  این روند تغییر پیدا کند.

بازدید [ 768132 ]
برچسب ها