چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

همزمان با سفر وزیر نیرو؛

۵۷۲ میلیارد تومان طرح و پروژە در کردستان بە بهرەبرداری می رسد

همزمان با سفر وزیر نیرو به استان کردستان ۵۷۲ میلیارد تومان طرح و پروژە در کردستان بە بهرەبرداری می رسد
۵۷۲ میلیارد تومان طرح و پروژە در کردستان بە بهرەبرداری می رسد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ رضا اردکانیان در سفری یک روزە بە کردستان بە شهرستان بیجار رفت تا علاوە بر افتتاح تصفیە خانە فاضلاب شهر بیجار کە برای آن اعتباری معادل ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینە شدە، تصفیە خانە شهر حسن آباد یاسوکند بە ارزش نە میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان را بە بهرەبرداری رساند.
همچنین پروژە شاخص قابل بهرەبرداری دیگر شبکەهای یک و دو سد آزاد مسیر سامانە انتقال با اعتبار هزینە شدە ۵۲۰ میلیارد تومان است کە عملا چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دیم استان را بە آبی تبدیل می کند.
اردکانیان در ادامە سفر خود طرح آبرسانی بە ۴۴ روستای استان در سرخە دزج سنندج را کلید زد کە با اعتباری حدود ۲۳ میلیارد تومان تکمیل و جمعیتی معادل ۱٨ هزار نفر از روستا نشینان استان در شهرستان های سنندج، سروآباد، سقز و دهگلان را تحت پوشش قرار می دهد.

بازدید [ 218823 ]
برچسب ها