چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

اشتغال ایجادشده از طریق گردشگری و صنایع‌دستی اشتغالی پاک و دوستدار محیط‌زیست است

معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری دردومین جلسە شورای اداری استان کردستان اشتغال گردشگری را اشتغالی پاک ودوستدار محیط زیست ارزیابی کرد.
 اشتغال ایجادشده از طریق گردشگری و صنایع‌دستی اشتغالی پاک و دوستدار محیط‌زیست است

بە گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان دکتر زهرا احمدی‌پور با بیان این مطلب افزود؛ ایجاد اشتغال در روستاها باعث تثبیت جمعیت در این نواحی می‌شود و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جمعیت روستا را پایدار کرد.

وی احیای هنرهای سنتی را راهی برای توسعە روستاها  وایجادفرصت گردشگری  دانست وادامە داد؛ کردستان از جملە استانهای دارای اصالت است کە باید با در پیش گرفتن راهکارهای مختلف آن را بە مقصد گردشگری تبدیل کرد.
احمدی پور با اشارە بە اینکە کردستان قابلیت تبدیل شدن بە یک برند در گردشگری را دارد افزود؛خوشبختانە پروندە اورامان برای ثبت جهانی در حال آمادە شدن است وامیدواریم تا سال ۲۰۱٨ آنرا بە یونسکو ارایە دهیم.
وی همچنین گفت؛  کلاش می‌تواند به‌عنوان یک برند در توسعه صنایع‌دستی به دنیا معرفی شود وامیدواریم تا دو هفتە آیندە ناظرین نظر خود را اعلام کنند.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور در ادامە رونق گردشگری را عاملی مهم در توسعه پایدار استان خواند واضافە کرد؛
 می‌توان با تورهای گردشگری برنامه‌ریزی‌شده غرب کشور را به مقصد گردشگری تبدیل کرد
دکتر احمدی پور با بیان اینکە ۵۰۰ روستای هدف گردشگری شناسایی وکار در ۷٨ روستا آغاز شدە اس اظهار کرد؛ اشتغال پایدار در روستا عامل کاهش مهاجرت، حاشیه‌نشینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی‎ را بە دنبال داردو می تواند مهاجرت معکوس را در پی داشتە باشد.
وی استفادە از اینترنت برای جذب گردشگر در روستاها را مهم توصیف کرد ادامە داد؛  روستانشینان زیادی با استفاده از فضای مجازی گردشگران بین‌المللی را به روستایشان جذب کرده‌اند·     

استان کردستان این قابلیت را دارد که در تمام عرصه‌های گردشگری به برند تبدیل شود.
  وی افزود؛ ایران باید بداند که کردستان می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه ملی با داشتن نجابت، اصالت، طبیعت و فرهنگ، خود را به دنیا عرضه کند و این اتفاق با کمک و مشارکت مردم رخ می‌دهد.

برچسب ها