دو شنبه 29 بهمن سال 1397

گزارشات تصویری

ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج

ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج
ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گلزار بهشت محمدی سنندج