چهار شنبه 13 اسفند سال 1399

گزارشات تصویری

برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )

برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )
برگزاری یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامە و بودجە کشور به روایت تصویر( عکس: همایون کریم پور )