سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

بومی گزینی در دانشگاه ها بە ضرر استان های کمتر توسعە یافتە است

استاندار کردستان بومی گزینی در سیستم آموزش عالی کشور را بە زیان استانهای محروم وکمتر توسعە دانست.
 بومی گزینی در دانشگاه ها بە ضرر استان های کمتر توسعە یافتە است

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در نشست شورای آموزش و پرورش استان کردستان با بیان این مطلب افزود؛ بە دلیل بومی گزینی بهترین دانشجویان و دارندگان رتبەهای برتر در استان نمی توانند بە دانشگاههای مطرح ورود پیدا کنند.
وی با اشارە بە اینکە ارتقا کمی در دانشگاەهای کشور دیگر مطرح نیست و مباحث کیفی در اولویت قرار دارد گفت؛ استانهای برخوردار با سیاست های بومی گزینی همچنان بە رشد خود ادامە می دهند واستانهای کمتر برخوردار درجا خواهند زد کە این امر از عدالت آموزشی بە دور است.
زاهدی در ادامە سخنان خود با ابراز امیدواری بە اینکە در سالجاری همە اعتبارات برای توسعه مسایل آموزشی و ارتقا زیرساخت ها تخصیص یابد افزود؛ در ساخت و احداث مدارس و فضاهای آموزشی باید مراقب بود کە محیط شاداب و امکان تحرک برای دانش آموزان وجود داشتە باشد.
استاندار کردستان همچنین با اشارە بە اینکە تا ابلاغ آیین نامە جدید مجوز صدور مهدکوووک بە عهدە سازمان بهزیستی است ادامە داد؛ آموزش و پرورش نیز باید با جدیت بر تولید محتوا ومسایل آموزشی و پرورشی نظارت داشتە باشد

برچسب ها