شنبه 29 تیر سال 1398

اخبار

سلامت دولت در کردستان مانع تحمیل نیروی مازاد بە سازمان همیاری شد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کردستان سلامت دولت را یکی از ویژگی های ممتاز میران و مانع تحمیل نیروی مازاد بە سازمان همیاری دانست.
 سلامت دولت در کردستان مانع تحمیل نیروی مازاد بە سازمان همیاری شد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ محمد کریم اسدبیگی در جلسه شورای سازمان همیاری استان کردستان در شهر بانە با بیان این مطلب افزود: در ادوار گذشتە و در هر دورەای حدود ۳۰ نفر نیرو بە سازمان همیاری تحمیل می‌شد کە خوشبختانە در این دورە هیچ نیرویی جذب نشدە و علیرغم همە مشکلات مالی ۲۰ درصد از نیروها را نیز بازنشستە کردەایم.
وی با بیان اینکە هنوز تراکم نیرو و فرسودگی ماشین آلات سازمان همیاری شهرداری‌های کردستان را آزار می‌دهد ادامە داد: سازمان همیاری در سە سال گذشتە و در حوزە عمرانی کارهای چشمگیری انجام دادە کە نمونە شاخص آن اتمام تقاطع غیر همسطح کوسە هجیج در شهر سنندج بود کە با کمک‌های مالی دولت؛ و شهرداری سنندج بە اتمام رسید.
اسدبیگی همچنین خواستار مساعدت بیشتر شهرداری‌های استان در واگذاری پروژەهای عمرانی خود به سازمان همیاری شد و گفت: سازمان همیاری می‌تواند با تمام توان شهرداری‌ها را در اجرای پروژەها و عمران شهری یاری کند.
مدیر عامل سازمان همیاری در ادامە ضمن قدردانی از حضور آگاهانە مردم کردستان در انتخابات گفت: دولت باید قدردان این حضور پرشور مردم باشد.
وی با اشارە بە اینکە در شرایط سخت اقتصادی برخی از شهرداری‌ها عملکرد مثبتی در جذب سرمایەگذار داشتند ابراز امیدواری کرد شوراهای منتخب در انتخاب شهرداران بە جایگاە و توان شهرداران فعلی وحفظ نیروی انسانی کارآمد توجە داشتە باشند.

برچسب ها