دو شنبه 24 تیر سال 1398

اخبار

فرودگاە سقز نقش مهمی در توسعه منطقە خواهد داشت

وزیر راە وشهرسازی فرودگاە سقز را دارای نقشی مهم در توسعە استان ومنطقە ارزیابی کرد.
 فرودگاە سقز نقش مهمی در توسعه منطقە خواهد داشت

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عباس آخوندی در بازدید از فرودگاە سقز با بیان این مطلب گفت: با اتمام عملیات اجرایی این فرودگاە می تواند بە بیش از یک میلیون نفر ارایە خدمات کند.
وی ادامە داد: از طریق این فرودگاە بار و مسافر جابەجا و مردم می توانند بە آسانی بە حمل و نقل هوایی دسترسی داشتە باشند.
آخوندی با اشارە بە اینکە بعد از این سفر بلافاصلە عملیات پیمانکاری نظیر تحویل باند و ترمینال ها آغاز می شود تصریح کرد: انتظار می رود مشکلات اداری و تملک زمین بصورت قانونی و درست انجام شود تا درآیندە مردم از مواهب این نقطە مهم توسعەای بهرە ببرند.
وزیر راە و شهرسازی در ادامە سخنان خود بە دو بیمارستان شهرستان‌های سقز و بانە نیز اشارە کرد و افزود: کار بیمارستان بانە بە اتمام رسیدە و جهت تجهیز بە وزارت بهداشت تحویل شدە است و بیمارستان سقز نیز با سرعت خوبی در حال اجرا است.
وی در ادامە سخنان خود از تبدیل شدن استان کردستان بە کارگاە برگ راهسازی ابراز خوشالی کرد و گفت: از سنندج تا سقز کارگاه های زیادی فعال هستند و در این سفر عملیات اجرایی مسیر سنندج بە سمت کامیاران و سقز بە بوکان در کریدور شمارە ۱۰ آغاز شد.
آخوندی با بیان اینکه حوزە زاگرس منشا تولید ثروت برای کشور است گفت: این حوزە دارای موقعیتی استراتژیک و دارای کمترین فاصلە با دریای مدیترانە است.
وی اضافە کرد: این کریدور مهم از مرز بازرگان آغاز و بە بندر امام خمینی می رسد کە خوشبختانە همە قطعات آن بجز ۳۷ کیلومتر تماما بە پیمانکاران واگذار شدە است.

برچسب ها