سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار

با حضور استاندار کردستان؛

نارسایی‌ها و مشکلات اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی بررسی شد

با حضور استاندار کردستان مشکلات و نارسایی‌های اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی از طریق بازارچە سیرانبند بانە مورد بررسی قرار گرفت.
 نارسایی‌ها و مشکلات اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی بررسی شد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
بهمن مرادنیا در دیدار فرماندار و فعالان اقتصادی، وارد کنندگان و جمعی از معتمدین شهرستان بانە با بیان اینکە بە دنبال حل اساسی و ریشەای مشکلات است گفت: در خصوص اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی در کردستان دیدارهایی با مقامات تصمیم گیر و معاون اول رییس جمهور انجام شدە است کە امیدواریم در کمترین زمان بە نتیجە برسد.
وی با بیان اینکە برای رفع نواقص و کاستی های این طرح و رفاە حال تجار و کسبە در شهرستان‌های مرزی درخواست زمان بیشتر کردەایم افزود: نتیجە مجموعە رایزنی ها و مکاتبات در این خصوص بزودی بە اطلاع مردم خواهد  رسید.
مرادنیا تمرکز مرزنشینان کردستانی بر مبادلات مرزی بە عنوان تنها منبع درآمدی را آسیب زا دانست و گفت: ممکن است این مبادلات در گذر زمان و بە هر دلیلی دچار مشکل شود و بر همین اساس لازم است بر دیگر منابع درآمدی و کارهای تولیدی تکیە شود.
استاندار کردستان تجار، بازرگانان و سرمایە‌داران استان و شهرستان بانە را تشویق بە سرمایە گذاری در کارهای تولیدی کرد و اظهار داشت: در کنار مبادلات مرزی لازم است بە موضوع کشاورزی، آبزی پروری، کشت گلخانەای و صنایع تبدیلی توجە شود.
مرادنیا ایجاد منطقە آزاد در بانە و مریوان را یکی دیگر از راه‌های توسعە کردستان و ایجاد رونق در کار و تولید برشمرد و گفت: امیدواریم تا قبل از آغاز سال نو و یا در اوایل سال نو طرح ایجاد منطقە آزاد در صحن علنی مجلس مطرح وبە تصویب برسد.
وی در ادامە سخنان خود مردم بانە را مردمانی با فرهنگ و یار و همراە نظام خواند و ادامە داد: ما باید بە همدیگر اعتماد کنیم و کاری نکنیم کە موجب سو استفادە بیگانگان و دشمنان را فراهم کند.
مرادنیا با بیان اینکە خود را در مقابل همە اقشار جامعە و حل مشکلات آنان بصورت ریشەای مسئول می داند گفت: اجازە ندهیم بعضی مسایل  بە امنیت پایدار استان کردستان خدشە وارد کند.

بازدید [ 752742 ]
برچسب ها