جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان:

کسب ٨۴۵ مدال قهرمانی نشانە توانمندی ورزشکاران کردستانی است

معاون امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان کسب ٨۴۵ مدال در ورزش قهرمانی در سالجاری را نشانە توانمندی و پتانسیل بالای ورزش استان ارزیابی کرد.
 کسب ٨۴۵ مدال قهرمانی نشانە توانمندی ورزشکاران کردستانی است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
حسین فیروزی در آیین تجلیل از قهرمانان عرصە رقابت های جهانی، آسیایی و تقدیر از مربیان و داوران ملی با بیان اینکە ورزشکاران استان در یک زمین نابرابر با دیگر استانهای کشور رقابت می کنند گفت: با توجە بە شرایط موجود، کمبود امکانات و نبود اسپانسرهای ورزشی کسب مدال های قهرمانی جای تقدیر است.

وی دریافت ٨۴۵ مدال ورزشی در سالجاری توسط ورزشکاران استان را جای افتخار برای مردم استان دانست و اضافە کرد: بخش عمدە این موفقیت ها بە واسطە تلاش های بی دریغ مربیان و پیشکسوتان دلسوز ورزش در کردستان است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکە استان کردستان دارای مربیان قابل و توانمند در همە رشتەها است گفت: ما علیرغم کمبود امکانات وضعف در ساختارهای اقتصادی از حیث نیروی انسانی و توان معنوی در سطح مطلوبی نسبت بە کشور قرار داریم.

فیروزی همچنین برگزاری ۳۵ مسابقە قهرمانی کشور در استان کردستان را خوب و نیازمند افزایش دانست و اظهار کرد: از مسئولان ورزشی میخواهم میزبانی مسابقات قهرمانی بیشتری را بە کردستان اختصاص دهند چرا کە این مهم نقش مهمی در زدودن ذهنیت های منسوخ گذشتە و تاثیر گذار در بهبود اقتصاد استان دارد.

وی همچنین جایگاە بانوان در ورزش کردستان را مهم دانست و افزود:  زنان کُرد در مسابقات ورزشی همیشە نقش آفرین بودەاند و در همە عرصەها دوشادوش مردان تلاش کردەاند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان ورزشکاران را دارای نقش نمادین در جامعە ارزیابی کرد و گفت: ورزشکاران در جامعە همیشە بە عنوان الگو مطرح هستند و همین رسالت آنان را بیشتر می کند.

بازدید [ 616170 ]
برچسب ها