آموزش مبنای توسعە هر جامعەای است
30 فروردين 96  12:05 ب.ظ
استاندار کردستان مبنای رشد و توسعە هر جامعەای را در ایجاد بسترهای مناسب برای امر آموزش دانست.

 


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در نوزدهمین جشنوارە خیرین مدرسە ساز استان کردستان با بیان اینکە بدون آموزش صحیح امکان رشد وجود ندارد گفت: هرکسی بە هر نحوی در زمینە مسایل آموزشی کمک کند تا همیشە برکات و خیرات آن را نصیب خود خواهد کرد.
وی کمک بە ساخت مدرسە را جزو باقیات و صالحات دانست کە در نسل های آیندە تداوم خواهد یافت و آثار خیر آن در همە شئونات زندگی تاثیرگذار خواهد بود.
زاهدی توجە بە امر مدرسە سازی توسط خیرین را یک کار نیکو و بسیار پسندیدە ارزیابی کرد و افزود: کاری را کە خیرین مدرسە ساز در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادەاند یک سند افتخار برای ملت ما است.
وی نگاە مشفقانە خیرین مدرسە ساز را تاثیر گذار در همە بخش های جامعه دانست و گفت: من بە عنوان خدمتگذار مردم از تمام خدمات خیرین مدرسە ساز  و کسانی کە در اعتلای امر آموزش سهیم هستند تشکر و قدردانی میکنم.