پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

اخبار اقتصادی و عمرانی

روابط عمومی‌ها خدمات دولت را برای مردم بیان کنند

روابط عمومی ادارات و دستگاەهای اجرایی خدمات شایستە دولت را در جهت امیدواری مردم بە نظام اطلاع رسانی کنند.
روابط عمومی‌ها خدمات دولت را برای مردم بیان کنند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ مدیرکل روابط عمومی استانداری کردستان در جلسە کمیتە نهادها و سازمانهای استان بە مناسبت گرامیداشت ایام اللە دهە فجر با بیان این مطلب افزود: علیرغم تنگناهای مالی دولت کارهای بسیار شایستەای در بخش راە و صنعت و دیگر حوزەها انجام شدە است کە باید بە حضور مردم گزارش شود.
هیرش رضایی ادامە داد: با توجە بە گستردگی فضای مجازی  لازم است روابط عمومی ها بە این حوزە ورود جدی در راستای ایجاد فضای پر از امید و بازتاب خدمات دولت و نظام داشت باشند.
وی با بیان اینکە در اغتشاشات اخیر دشمنان نظام از فضای مجازی بهترین بهرە را بردە و همە امکانات خود را در این جهت بسیج کردند اظهار داشت: ضروری است در ایام دهە فجر امسال فضایی متفاوت و پر از امید با بازتاب خدمات واقعی دولت در جهت توسعە کشور خلق شود.
رضایی همە تلاش مقامات عالی استان ودیگر مدیران را در جهت توسعە، رشد و پیشرفت کردستان توصیف کرد و افزود: کاشتن بذر ناامیدی در جامعه توسط هر کسی ظلم بە کشور و مردم است، بر همین اساس لازم است از هر روشی برای امیدآفرینی و بازتاب خدمات واقعی دولت استفادە شود.

برچسب ها