پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

رسیدگی به شکایات

ثبت شکایت شخص حقیقی
نام: *
نام خانوادگی: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه:
استان محل صدور:
شهر محل صدور:
سال تولد:
کد ملی: *
مدرک تحصیلی:
شغل: *
آدرس: *
کد پستی: *
شماره تماس:
تلفن همراه: *
پست الکترونیکی: *
موضوع شکایت: *
شرح شکایت: *
 
ثبت شکایت شخص حقوقی
نام: *
نام خانوادگی: *
کد ملی: *
نام شرکت: *
شماره ثبت شرکت: *
آدرس: *
کد پستی: *
شماره تماس:
تلفن همراه: *
پست الکترونیکی: *
موضوع شکایت: *
شرح شکایت: *
 
پیگیری شکایت
کد پیگیری: *