پنج شنبه 23 اردیبهشت سال 1400

اخبار اقتصادی و عمرانی

مرادنیا در بیجار:

مردم برای توسعە و رونق سرمایەگذاری در بیجار بە صحنە بیایند

استاندار کردستان مردم دیار گروس برای توسعە، پیشرفت وسرمایەگذاری در این شهرستان را بە حضور پررنگ در صحنە فراخواند.
مردم برای توسعە و رونق سرمایەگذاری در بیجار بە صحنە بیایند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در سفر به شهرستان بیجار و دیدار با فعالان اقتصادی و نمایندە سرمایەگذاران این شهرستان با بیان اینکە دولت نمی تواند در همە عرصەها حضور پررنگ و مستمر داشتە باشد گفت: معتقدم بخش زیادی از مشکلات با حضور مردم و پای کار آمدن سرمایەگذاران در زمان معقول قابل حل است.
وی از وجود یک نوع فضای ناامیدی و یاس در فضای شهرستان بیجار انتقاد کرد و افزود: درشهرستانی با غنا و پتانسیل‌های خدادادی نباید روح ناامیدی و یاس کاشتە شود، مدیران شهرستانی در تزریق روح امید و نشاط در دیار گروس باید پیشگام باشند.
مرادنیا استفادە از واژەهایی نظیر "نمی‌شود" را شایستە مدیران و مردم پرتلاش این دیار ندانست و افزود: با وجود معادن، زمین‌های مناسب و آب موجود مدیران و مردم باید فعالتر و پر جنب و جوش ظاهر شوند.
وی با بیان اینکە ما در کشور سالانە ۱۲۰ هزار تن گوشت قرمز وارد میکنیم خواستار اهتمام کشاورزان و دامپروران بە تولید گوشت شد و اظهار داشت: در بخش تولید گوشت قرمز و آبزیان نهایت مساعدت از منابع توسعە متوازن استان انجام خواهد گرفت.
استاندار کردستان دادن وام بدون برنامە بە کشاورزان را عامل مقروض شدن آنان بە بانک ها عنوان کرد و گفت: دادن تسهیلات بلاعوض برای مکانیزە کردن کشاورزی از جملە سیاست های دولت برای رونق تولید محصولات کشاورزی است.
مرادنیا از جملە مطالبات عمومی مردم و بخش کشاورزی را بهرەمندی مناسب از منابع آب ذکر کرد و اظهار داشت: ما کمترین بهرەبرداری را از منابع آبی خود داریم، بر همین اساس مجموعە رایزنی هایی با وزارت نیرو و مقامات عالی کشور برای رسیدن بە میانگین کشوری  در تبدیل مزارع دیم بە آبی داشتەایم.
وی میانگین کشوری در زمین های آبی کشور را ۴۷ درصد عنوان کرد .
وی در پایان جلسە و در گفتگو با رسانەها بە تشریح هدف خود از سفر بە شهرستان بیجار پرداخت و گفت: در این سفر  آخرین وضعیت طرحها و پروژەهای در دست اجرا بررسی شد و همچنین بازدیدی نیز از شهرک صنعتی بیجار و تصفیە خانە شهر بیجار صورت گرفت.
استاندار کردستان همچنین از کلنگ زنی سە طرح ورزشی در مجموع بە ارزش ۱۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: جادە بیجار بە همدان از دیگر پروژەهای جدی و مورد مطالبە مردم است کە از آن بازدید و دستورات لازم برای تسریع در اجرا صادر شد.
مرادنیا در خصوص زمان اتمام این جادە نیز گفت: در مجموع شش کیلومتر از این پروژە باقی ماندە کە تلاش خواهیم کرد در شش ماە اول سال بە اتمام برسد.

برچسب ها